Bærum kommunes arkitekturpris 2023 til Lilleøya gravlund

-

Nok en gang har et landskapsprosjekt utført av Agaia fått en ærefull utmerkelse.

I en seremoni i Kommunegården i Sandvika 19. oktober ble Bærum kommunes arkitekturpris tildelt Lilleøya gravlund.

Det er arkitekt og landskapsarkitekt Pir II og Agraff som har tegnet gravlunden, som var den første rene minnelunden som ble bygget i Norge. Edith Lundebrekke har stått for den kunstneriske utformingen av betongveggen, som danner et skille mot båthavnen.

Byggherre er Bærum kommune ved Gravplassforvaltningen, mens Agaia har vært stolt entreprenør for prosjektet, som ble ferdigstilt i 2021.

Prisen deles ut annethvert år og er en hederspris som går til et byggverk eller bygde omgivelser som utmerker seg gjennom sine kvaliteter.

Gravplassens areal utgjør cirka 50 dekar og består av naturreservat, vannspeil, støttemurer, klokketårn og titusenvis av planter og trær, vakkert beliggende på sydvestspissen av Fornebulandet.

Prisen ble delt ut av ordfører Lisbeth Hammer Krog, og juryen har bestått Eirik T. Bøe – juryleder (V), Anna Røtnes (arkitekt MNAL), Erik Langdalen (arkitekt MNAL), Kauko Tapio Leskinen (arkitekt Bærum kommune), Tone Strand Molle (H) og Reidar Kleppe (Ap).

I juryens begrunnelse blir det fremhevet at Lilleøya gravlund har ekstraordinære arkitektoniske kvaliteter. Videre heter det: «Juryen vi særlig fremheve hvordan arkitektur, kunst, landskap, vegetasjon og teknisk infrastruktur inngår i et kvalitetsrikt, arkitektonisk hele, utviklet av et tverrfaglig team som også innbefatter anleggsgartnere, økologer, entreprenører med flere.

Den nennsomme landskapsbearbeidelsen danner et vakkert bakteppe for enkeltelementer av høy kvalitet, som stier, porter, gjerder, benker, klokketårn, paviljonger, beplantning, landskapsformasjoner og gravmonumenter, og gir tilsammen en meningsfull ramme rundt de ritualer som skal foregå på stedet. Gravlundens nyskapende idégrunnlag, med blant annet anonyme gravfelt og felles «skilt-stativ», artikuleres gjennom prosjektets arkitektur på en vakker måte.

Virkemidler som benyttes er blant annet bevaring av stedlig vegetasjon, opparbeidelse av engmark, etablering av sjenerøse, geometrisk formede vegetasjonsrom, og presist utformede gravmonumenter.  Prosjektet evner med dette å skape et sted som balanserer verdighet og hverdagslighet, og dermed legger til rette for flere typer bruk.

Juryen vil også løfte frem den kunstnerisk utformede betongveggen mot båthavnen. Den skaper et nødvendig skille mellom arealene, samspiller med volumer som tilhører båthavnens funksjoner, gir jorddybde for dobbelt lag av graver, og gir en kvalitetsrik avgrensning av gravlunden mot vest.

Prosjektet er et forbildeprosjekt som greier å forene naturmangfold, logistikk, symboltunge funksjoner og formgivning til arkitektur med særegen kvalitet.»

Her kan du lese mer om Lilleøya gravlund.