– Mangfold starter på toppen

-

Et ferskt styrevedtak legger lista høyt når det gjelder kjønnsbalanse i Norges største anleggsgartnerfirma.

Denne saken sto først på trykk og publisert i Byggeindustrien/Bygg.no.
Journalist: Svanhild Blakstad.

Innen 2025 har anleggsgartnerfirmaet Agaia satt seg som mål å ha minimum 40 prosent av hvert kjønn i alle ledernivåer – det gjelder både i styre, ledergruppe og ut til prosjekt-, anleggs- og arbeidsledernivå.

– Det er ambisiøst og veldig konkret, men fullt mulig å få til. Per i dag vi har allerede mer enn 30 prosent kvinner i lederstillinger, så vi er på god vei, sier administrerende direktør Petter Vistnes til Byggeindustrien.

Han har 30 års fartstid i anleggsbransjen med ledererfaring fra BetonmastHæhre, Implenia, Betonmast og NCC på CV-en. Da Steen & Lund ble solgt ut av BetonmastHæhre høsten 2019 gikk Vistnes inn på eiersiden sammen med HCA Melbye og noen nøkkelmedarbeidere og tok over ledelsen av selskapet.

 

 

Ny kurs

I august 2021 byttet anleggsgartnergiganten navn til Agaia og staket samtidig ut ny kurs med ny visjon der de ønsker å sette standarden for en bærekraftig fremtid og nye verdier.

– Navnebyttet er et ledd i vår nye strategi hvor menneske, miljø og mangfold skal stå i sentrum. Og med mangfold mener vi både kjønn, alder, etnisitet, utdannelse, kompetanse og bakgrunn, sier Vistnes.

En av representantene for selskapets nysatsning er viseadministrerende direktør Marthe Sandved. 33-åringen ble hentet inn i ledelsen i 2020, etter å ha jobbet som konsernadvokat i anleggsbransjen og noen år på advokatkontor med bygg og entreprise som spesialfelt.

– Som jurist er jeg ikke utdannet til ledelse, men har blitt vist stor tillit. Jeg opplever at organisasjonen er veldig åpen for endringer, og som ung kvinnelig leder har jeg blitt tatt veldig godt imot, sier hun.

Og nettopp det å endre etablerte strukturer og se potensialet i selskapets medarbeidere blir en av hennes mange oppgaver som sjef.

– Hos oss jobber det mennesker med mange ulike bakgrunner og kompetanse, og det handler om å finne deres styrker og kvaliteter når vi skal gi dem lederroller og sette sammen team, sier hun.

I Agaia er det rundt 300 fast ansatte, med mange fagarbeidere og spesialister. Dette øker til nærmere 500 medarbeidere i vår- og sommersesongen, hvorav mange er utenlandske sesongarbeidere. Selskapet omsatte for over 530 millioner kroner i 2020.

– Det er en betydelig merverdi i å ha kjønnsbalanse og mangfold, men også i det å jobbe tverrfaglig og på den måte oppnå kompetanseheving på tvers. Det gjør noe med dynamikken og miljøet i bedriften, sier Vistnes.

Han mener at for å lykkes med mangfold er det ledelsen som må gå foran.

– Det må starte på toppen, og det må gjennomføres i alle nivåer for å få en naturlig dynamikk. Derfor har vi forankret målene for sammensetning og mangfold i styret og ledelsen gjennom selskapets strategiplan, sier Vistnes.

Marthe Sandved peker på at de som ledere også må tåle å bli utfordret.

– Vi må være åpne for å ta imot innspill og andre synspunkter fra organisasjonen, og da er det nødvendig med stor takhøyde. Dette handler mye om trygghet og hvor mye ulikhet man tåler, ikke bare som enkeltindivid, men også som gruppe, sier hun.

 

 

Rekrutterer fra andre bransjer

I Agaia er det pr i dag 26 lærlinger, hvorav 7 voksenlærlinger. Flere av disse har mange år bak seg i andre yrker og omskolerer seg nå til å ta fagbrev som anleggsgartner. Blant disse er både en regnskapsleder og en t-banefører med kunstutdanning.

– Når folk med annen yrkesbakgrunn velger å starte hos oss handler det ofte om et verdivalg og et ønske om å gjøre noe helt annet. De kommer ofte fra tjenesteytende næringer og er veldig motiverte. Det gir vår bransje en veldig god mulighet for rekruttering utenom de vanlige kanalene, sier Vistnes.

– Utgangspunktet er at vi trenger mange hoder og hender til de mange arbeidsoppgavene vi har, og vi er ikke redd for å satse på folk som bytter beite eller som har en annen bakgrunn, sier Sandved. Hun peker også på at variasjon i alder er et viktig ledd i mangfoldsstrategien.

– Vi ønsker oss både unge fra 16- 17 år og folk opp til pensjonsalder. Det bor mye kompetanse i de som har lang erfaring fra drift og anlegg, både på planlegging og utførelse. Noe av arbeidet er tungt, så når kroppen blir sliten kan vi finne andre oppgaver og utnytte den ressursen på, sier hun.

– Ser dere noen utfordringer med å ha en såpass ambisiøs strategi?

– Vi jobber veldig mye i team i alle slags prosesser, og ikke bare på prosjektene. For å lykkes med mangfold er det viktig at vi kommer over den kritiske massen, enten det gjelder kjønn eller bakgrunn. Klarer vi det, ser jeg egentlig bare muligheter, sier Vistnes.

– Tror du bransjen for øvrig er klar for mer mangfold?

– Deler av bransjen er klar, men det er stor forskjell på bygg og anlegg. I bygg har man kommet mye lengre, og det handler nok mye om kultur. Anleggsbransjen har for eksempel ikke vært så veldig tilrettelagt for familieliv med mye reising og brakkeliv, og i det ligger jo mye av forklaringen at den er så mannsdominert, sier Vistnes – og understreker samtidig at den ikke er spesielt familievennlig for menn heller. Likevel velger han å være optimistisk.

– Verden er i endring og vi ser hvor mye fokus det har blitt på bærekraft og klima i byggenæringen de siste årene. «Alle» snakker om det, lederne går foran og da blir det bevegelse. Det samme vil også skje med mangfold, tror jeg. Det er ingen vei utenom, avslutter han.