Agaia signerer gjennomføringsavtale for Skårerparken

-

Gjennomføring av prosjektet Skårerparken er nå avtalt og signert mellom Agaia AS og Lørenskog kommune. Når prosjektet står ferdig, vil Skårerparken gi et unikt tilbud til lek, opphold og nærmiljø. Prosjektet løser også viktig miljøutfordringer.

Parken skal ferdigstilles høsten 2023 og har en kontraktsverdi på ca. 200 mnok eks.mva. Kontrakten gjennomføres som en samspillsentreprise med åpen bok.
Den nye Skårerparken vil bli en bypark for aktivitet og rekreasjon for Lørenskogs befolkning og en park for håndtering av overvann. Parkdraget fra Løkenåsveien til Skårerparken etableres med tanke på å samle overvann langs østsiden av Løkenåsveien, som ledes i en kontrollert trasé inn til de åpne fordrøyningsarealene i Skårerparken.
Når det regner samles vannet i dammer, grøntområder og et underjordisk magasin. Dette skal redusere faren for flom og skade på bygg og annen infrastruktur i sentrum. Dammen vil også bidra til biologisk mangfold. Parkdraget får også en viktig funksjon som bilfri snarvei fra Løkenåsen til Lørenskog sentrum.
Prosjektet omfatter etablering av en park og et parkdrag, inkludert dammer med tilhørende VA-tekniske anlegg. Det skal bygges en arena med fontene og skøytebane på vinter, belysning, møblering, lekeutstyr og beplantning.


Illustrasjon: Bjørbekk og Lindheim


Illustrasjon: Bjørbekk og Lindheim

Når anlegget står ferdig vil dette bli en aktivitetspark med variasjon og mangfold; som et utendørs «aktivitetshus» der man kan gå fra rom til rom med ulik form og ulikt innhold. Små rom for få personer, større rom for flere, felles rom, rom for ro og avslapning, rom for mat og drikke, storstue for felles opplevelser og arrangement. Skårerparken vil bli være en levende og attraktiv park for hele befolkningen i Lørenskog.

VA anlegg i bakken
Mye av arbeidet vil ikke synes på overflaten. Arbeidene er nemlig under bakken og utgjør en betydelig stor andel av prosjektkostnaden.
Under bakken vil det bli anlagt vann-, avløps- og overvannsledninger samt et stor fordrøyningsmagasin. Disse skal kobles sammen med ledningsnett som nå bygges i Skåresletta og fra Metro senter. Dette vil være bindeleddet for overvann, spillvann og vannforsyning mellom Skårersletta og Metro og må være ferdig før eksisterende ledninger kan saneres. I den første perioden vil det foregå midlertidig omkobling av eksisterende VA-trase. I samme periode vil det bli utgravd for tekniske rom, fordrøyningsmagasinet og kummer. Videre vil man anlegge VA i ulike etapper.
Vegetasjonsrydding, sprenging, utgraving, kabelgrøfter, etablering av tursti, brokonstruksjon, terrengarbeider og belysning er planlagt frem mot 2023.

Materialbruk og vegetasjon
Dekkene i de sentrale ferdselsårene og arenaen være plasstøpt lav-karbon betong. På adkomstplassene velge granittstein i mindre formater som gjerne kan være gjenbrukt fra tidligere anlegg. I parkdraget mellom Løkenåsveien og Sigurds vei er det planlagt et fast grusdekke på gangveien Kanter, trapper og konstruksjoner i parken vil enten være av plasstøpt lav-karbon betong, granitt eller cortenstål. Møblering og utstyr vil har høy kvalitet og lang levetid. Alle elementer som tilføres i parken og parkdraget skal være driftssikre og mest mulig vedlikeholdsfritt, og reparasjonsvennlig.
De eksisterende lønnetrær på kollen skal prøves å bevares og er hensyntatt i prosjekteringen. Ny vegetasjon i parken vil bidra til stort artsmangfold og et variert og frodig preg. Det skal plantes mange nye trær av ulik størrelse og fasong, og det skal være en artsrik og mest mulig stedegen busk- og staudebeplanting med stor årstidsvariasjon, ulike farger og teksturer i vakre komposisjoner. Langs fuktdraget og i kantene rundt dammene velges robust våtmarkvegetasjon som også tåler tørke, slik at det sikres et frodig uttrykk også når regnvannsnivået fluktuerer etter varierte nedbørsmengder.
Det vil være noen områder med klippet plen, men av hensyn til pollinerende insekter og et ønske om økt artsmangfold vil blomstereng vurderes flere steder.


Illustrasjon: Bjørbekk og Lindheim

Miljømål
Lørenskog ønsker å redusere CO2 utslipp i hele prosjektet med minst 30 til 50 prosent, sammenliknet med et tilsvarende prosjekt. Politikerne har gått med på å øke budsjettet for å kunne velge klimavennlige løsninger.

Gjennomføring etter samspillsentreprise
Lørenskog kommune, Agaia og nøkkelressurser fra Structor, Bjørbekk & Lindheim samt Veflen entreprenør har etablert et vellykket samspill, hvor oppnåelse av felles mål og dialog basert på åpenhet og tillit har ført til godt gjennomarbeidet forprosjekt samt målprisleveranse.
Snart vil arbeidene begynne og parken ta form. Flere aktører vil ta del i gjennomføringen. Vi ser frem til en spennende anleggsperiode der den nye parken blir en del av hele utviklingen i Lørenskog sentrum.
Prosjektet har planlagt avsluttet med overtakelse høsten 2023